Fakturiranje.biz - program za izradu ponuda i faktura
Nije savršena, ali ovo je vrlo zrela aplikacija za izradu, ispis i manipulaciju ponuda i računa.
OCJENA 9/10,    BUG DVD 199

Zadnje promjene :

21.02.2022 - 1.2.8.5.

Dodana funkcionalnost Radni nalog u proizvodnji

31.12.2020 - 1.2.7.8.

Dodana podrška za fiskalni QRCode

14.03.2018 - 1.2.5.5.

Dodan modul SERVIS

07.01.2017 - 1.2.5.3.

Implementirana podrška za korištenje servisa Moj-eRačun iz programa

03.01.2012 - 1.2.0.5.

Implementirana FISKALIZACIJA u program

03.01.2012 - 1.2.0.5.

Dodane prilagodbe ispisa računa za fiskalizaciju - upute što je sve potrebno prilagoditi možete pogledati ovdje

Dodane opcije za fiskalni ispis računa - do postavki se dolazi preko izbornika (menija) "Alati - > Opcije programa -> kategorija Dokumenti"
ili "Alati - > Opcije - brzi pregled -> kategorija Fiskalizacija računa"

Dodana evidencija "Računa za primljene predujmove"

Dodana opcija ispisa MB/OIB-a kupca odvojeno od naziva, adrese i sjedišta kod ispisa narudžbenca, ponuda, otpremnica i izlaznih računa.
Opcija je korisna ako se koriste kuverte sa prozorom za naziv, adresu i sjedište a ne želite da se vidi OIB kupca.

Dodana mogućnost pretraživanja izvoda iz banaka

Dodana mogućnost definiranja cijene artikala i usluga odvojeno za maloprodaju i veleprodaju. (priprema za dodavanje mogućnosti ispisa ulaznih računa kao kalkulacija)

26.06.2012. - 1.2.0.1.

Dorada programa za kompatibilnost sa User Account Control (UAC) na Windows 7 i Windows Vista operativnim sustavima.

Dodana mogućnost ispisa rekapitulacije poreza na ponudama kupcu (isto kao i na izlaznim računima).

Ispravak greške kod prijevoda dokumenata preko Google Translator servisa08.06.2012. - 1.2.0.0.

Dodana mogućnost ispisa IBAN broja u zaglavlju i podnožju računa, ponude, otpremnice i narudžbenice.
Opcija se podešava na predlošcima dokumenata.

Dodana mogućnost unosa i vezanja privitaka (dodatnih datoteka npr. Word, Excel ili PDF dokumenti) uz dokumente.

Dodana mogućnost unosa izvoda iz banaka po novom formatu koji vrijedi od 04.06.2012.

Dodana nova vrsta kompresije kod izrade backup-a baze podataka. Kompresija je LZMA (7zip) i daje manje backup datoteke03.05.2012. - 1.1.9.8.

Dodana nova vrsta ponuda i izlaznih računa "prolazne stavke" - na takve ponude ili račune se ručno upisuju stavke i one nisu povezane sa artiklima i/ili uslugama

Dodana nova kolona "Popust" na ponude, otpremnice i izlazne račune.
Trenutna kolona "Rabat" je popust koji odobravate na jediničnu cijenu artikla ili usluge što je stvaralo probleme kod artikala koji imaju malu prodajnu cijenu.
Nova kolona označava popust koji odobravate na Iznos artikla (jedinična cijena pomnožena sa količinom)

Dodana opcija ispisa podatka "Popust" na predlošcima ponuda, otpremnica i izlaznih računa.

Dodana mogućnost označavanja poreza kao "Osnovnog" - korisno kod unosa novog artikla, usluge ili prolaznog računa

Dodan novi izvještaj "Robna kartica"

Dodana mogućnost izrade nove ponude na temelju već postojećeg računa

Dodana mogućnost slanja elektroničke pošte direktno iz programa. Do sada je program koristio samo sistemski zadani klijent što je stvaralo probleme korisnicima 64-bitnog Outlook-a 2010.
Od ove inačice je ugrađena mogućnost konfiguriranja programa za direktno slanje poruka, ali je potrebno upisati sve podatke kao i u mail klijente (SMTP host, user name i password).

Dodan mogućnost ispisa plaćenih računa na "Knjizi dugovanja"

Implementiran ispis novog poreza PDV 25% na izvještajima "Knjiga URA/IRA"26.02.2012. - 1.1.9.5.

Priprema programa za promijenu PDV-a - upute za promijenu porezne stope možete pogledati OVDJE

Promjena kod "Provjere strukture baze podataka" - program je kod svakog pokretanja provjeravao strukturu baze podataka i po potrebi je nadograđivao, što je kod većih baza podataka uzimalo dosta vremena.
Od verzije 1.1.9.5. program će provijeravati strukturu baze samo nakon nadogradnje programa.

Ispravak greške kod otvaranja prozora za odabir opcija programa


Ispravak greške kod ispisa naziva partnera na otpremnicama kupcima21.02.2011. - 1.1.9.4.

Dodani predlošci komentara kod unosa ponuda, računa i otpremnica (aktivira se klikom na link iznad polja za unos komentara)

Dodano sučelje "Povijest" na Popis partnera, Popis artikala i Popis usluga

Dodana kolona "Rabat" na prozorima za unos Ulaznih računa i Dostavnica dobavljača


Dodani predlošci komentara kod unosa ponuda, računa i otpremnica (aktivira se klikom na link iznad polja za unos komentara)20.11.2011. - 1.1.8.5.

Dorada prozora za odabir dobavljača ili kupca

Dodana mogućnost odabira koje kolone su vidljive na popisima artikala, usluga i ulaznih i izlaznih dokumenata

Implementiran sustav prijave greške kod eventualnog rušenja aplikacije01.11.2011. - 1.1.7.9.

Novi alat Sinhronizacija baze

Dodana mogućnost Renumeriranja brojeva narudžbenica, dostavnica dobavljača, ulaznih računa, povratnica dobavljaču, ponuda, otpremnica, izlaznih računa i povratnica kupaca.

Promjena kod unosa prometa na fond - sada se svaki ručno uneseni promet vidi i u fondu koji je roditelj

Promjena kod "Učitavanja podataka (Restore)" - dodana animacija i ubrzano učitavanje podataka


19.09.2011. - 1.1.7.6.

Dodan novi alat fondovi

Dodane opcije za definiranje rubova margine i dodatni tekst iznad datuma dokumenta na predlošcima narudžbenice, ponude, otpremnice i izlaznog računa

Dodana mogućnost definiranja prodajne cijene kod unosa novog artikla u postotku marže

Dodana mogućnost sinhroniziranja unosa novog partnera, artikla ili usluge za korisnike koji vode više tvrtki unutar programa

Dodana mogućnost dozvole ili zabrane unosa više partnera pod različitim nazivom
Dobrodošli na prezentacijske stranice programa

inFarkturiranje 1.0

Aplikacija za izradu, ispis i manipulaciju ponuda i računaProgram je zamišljen kao rješenje za sve tvrtke i obrte koje ne trebaju program za vođenje knjigovodstva (jer ionako sve dokumente dostavljaju knjigovođi), ali bi htjeli imati evidenciju ponuda, računa, plaćanja i ostalih dokumenata vezanih uz svakodnevno poslovanje uvijek nadohvat ruke.

Ukoliko Vas je "ručno" pisanje ponuda i računa počelo zamarati i oduzimati previše vremena <<< preuzmite >>> i BESPLATNO isprobajte na 30 dana naše rješenje za brzu izradu i mainpulaciju dokumentima u svakodnevnom poslovanju.


Ukratko o programu :

Ponude

Evidencija ponuda kupcu sa mogućnošću filtriranja po partneru i vremenskom periodu. Izrada nove ponude je moguća i na temelju postojeće. Ugrađeno je i pretraživanje ponuda prema artiklima. Ponudu je moguće spremiti kao PDF ili RTF(Word) dokument te poslati kao e-mail direktno iz programa. Sve parametre ispisa ponude možete prilagoditi Vašim potrebama (font, logo, zaglavlje, podglavlje, tablica sa artiklima, dodatni tekstovi itd...)   Više >>>

Izlazni računi (fakture)

Vođenje evidencije te sama izrada faktura je moguća posebno za sustav veleprodaje (prodaja pravnim osobama) i maloprodaje (prodaja privatnim kupcima). Izrada nove fakture je moguća i na temelju ponude ili  fakture. Ugrađeno je i pretraživanje evidencije ponuda prema artiklima. Ponudu je moguće spremiti kao PDF ili RTF(Word) dokument te poslati kao e-mail direktno iz programa. Sve parametre ispisa ponude možete prilagoditi Vašim potrebama (font, logo, zaglavlje, podglavlje, tablica sa artiklima, dodatni tekstovi itd...)    Više >>>
 

Prodaja na rate i periodični dokumenti

Moguće je generirati automatiziranu prodaju na rate ili automatiziranu periodičnu izradu dokumenata.  Više >>>

Grupe artikala i normativi (složeni artikli)

Moguće je nuditi i prodavati složene artikle i grupe.  Više >>>

Ulazni računi

Kod izrade ulaznog računa moguć je unos artikala kao robu na skladište (ukoliko se artiklu definira prodajna cijena i porezna stopa) ili kao prolazna stavka (bitna samo zbog evidencije troška). U evidenciju računa ugrađeno je i pretraživanje evidencije prema artiklima. Račun je moguće spremiti kao PDF ili RTF(Word) dokument   Više >>>

Evidencija partnera (kupaca i dobavljača)

Unos partnera je moguć na popisu partnera ili kod izrade ulazno/izlaznih dokumenata. Ukoliko se partneru definira iznos rabata program će kod izrade ponuda i računa automatski izračunavati rabat. Naravno, rabat se može promijeniti. Na popisu se nalaze i kolone sa iznosima "Duguje" i "Potražuje" preko kojih je moguć brzi pregled neplaćenih izlaznih ili ulaznih računa.   Više >>>

Evidencija robe

Unos artikla na skladište je moguće preko ulazne fakture ili "ručno" direktno na popisu. Na popisu je moguće odrediti prodajnu cijenu i poreznu tarifu (za prodaju), ali se ti parametri mogu mijenjati kod izrade ponuda i računa. Ispis i izvoz u PDF ili RTF(Word) popisa artikla i Kartica artikala je također moguć.   Više >>>

Evidencija usluga

Unos usluge je moguć kod izrade ponude i fakture ili "ručno" direktno na popisu. Na popisu je moguće odrediti prodajnu cijenu i poreznu tarifu (za prodaju), ali se ti parametri mogu mijenjati kod izrade ponuda i računa. Ispis i izvoz u PDF ili RTF(Word) popisa artikla i Knjiga prometa usluga je također moguć.   Više >>>

Olakšajte poslovanje i sačuvajte listove.inFarkturiranje - izrada i manipulacija ponuda i faktura (računa) više nije problem

Putni nalog NET - program za lokalno vođenje evidencije putnih naloga i lokalnih vožnjiPutni nalog NET
"Sasvim upotrebljiva aplikacija za izradu, praćenje i upravljanje putnim nalozima domaćih autora"
Ocjena : 8/10, BugDVD 173
Besplatan za izradu tuzemnih putnih naloga i lokalnih vožnji

Putni nalog NET4WEB - program za ONLINE vođenje evidencije putnih naloga i lokalnih vožnjiPutni nalog NET4WEB
servis ONLINE za vođenje evidencije putnih naloga i lokalnih vožnji


Aplikacije Lončar j.d.o.o.
Hlebinska 23a, Zagreb
OIB. 61504895899
ž.r. 2330003-1153084712
IBAN_HR7624070001100504813
M_ +385 098 935 9357
E_ prodaja@aplikacije-loncar.hr
W_ www.aplikacije-loncar.hr

Prozor sa evidencijom faktura (izlaznih računa)
Unos inozemnog računa
Prozor za izradu i unos nove fakture
Prozor sa evidencijom partnera (dobavljači i kupci)
Animirani primjer unosa fakture Animirani primjeri (FLASH)
Izrada IZLAZNE fakture
Izrada ULAZNE fakture
Uvoz artikala iz Excel-a
Upute za rad Upute za rad :
AVAST PROBLEM
PROMJENA PDV-a
Izrada ponude
Izrada računa
Izrada ulaznog računa
Izrada narudžbenice
Unos artikala
Unos usluga
Definiranje izgleda ponude
Definiranje izgleda računa
Definiranje izgleda narudžbenice
Sučelje programa
Opcije programa
Normativi
Fondovi
Prodaja na rate i periodično fakturiranje
PDF dokumenti Primjeri (PDF)
Ponude
Računi
Ulazni računi
Otpremnice
Kartice artikala
Knjiga prometa usluga
Knjiga izlaznih računa (IRA)
Knjiga ulaznih računa (URA)Valid CSS!
Valid XHTML 1.0 Transitional
Copyright © Aplikacije Lončar j.d.o.o. 2008

Tags: : fakturiranje, račun, ponuda, faktura, računa, artikal, skladište, usluga, usluge, ispis, dokument, program, software, veleprodaja